Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
takieniewazne
2727 a655 390
Reposted fromfarba farba viagdziejestola gdziejestola
takieniewazne
A ja, widzi pan, zawsze żyłem na granicy istnienia, nieistnienia. I nawet gdy mi się wydawało, że jestem, to jakbym był jedynie w przelocie, na tymczasem, w odwiedzinach u kogoś, chociaż nie wiem u kogo, bo nie mam nikogo.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
takieniewazne
8262 e2f9 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viagreywolf greywolf
takieniewazne
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viagreywolf greywolf
takieniewazne
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viagdziejestola gdziejestola
takieniewazne
2754 7079 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
0661 2b3c 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
takieniewazne
2858 8b86 390
takieniewazne
4440 9af6 390
Reposted fromMcHarvey McHarvey viakoloryzacja koloryzacja
1165 08a4 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws
takieniewazne
8530 b296 390
Reposted fromzolwik zolwik viajointskurwysyn jointskurwysyn
takieniewazne
8144 0791 390
Reposted frommakle makle viajointskurwysyn jointskurwysyn
5155 3d01 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viajointskurwysyn jointskurwysyn
3657 9a68 390

loumargi:
K. Sterkhov. In The Wind

Reposted fromerithe erithe viajointskurwysyn jointskurwysyn
takieniewazne
8203 ad74 390
Reposted frommartinif16 martinif16 viagdziejestola gdziejestola
takieniewazne
0105 c900 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viancmsp ncmsp
takieniewazne
3454 aaa3 390
9:55 am [halfway]
Reposted fromnazarena nazarena viajointskurwysyn jointskurwysyn
takieniewazne
takieniewazne
takieniewazne
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl